Sipa

23 teksty – auto­rem jest Si­pa.

Chcę zna­leźć się w miej­scu gdzie noc się nie kończy a dzień się nie zaczy­na gdzie deszcz pachnie świeżością obłędu 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 maja 2010, 22:13

nie korzeń lecz owoc sta­nowi sens rośli­ny chcesz poz­nać człowieka pat­rz na je­go czyny...

______________________________________________________
GDZIEŚ USŁYSZAŁAM AL­BO PRZECZY­TAŁAM NIE PAMIĘTAM 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 kwietnia 2010, 20:26

nie sztuką jest iść i chcieć zawrócić sztuką jest iść i pat­rzeć przed siebie 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 kwietnia 2010, 21:39

One widziały świat przez szybę nie do­tyczyło ich nic na­wet czas który brnie mi­mo wo­li Były nieobec­ne w real­nym świecie kochały bo­hate­ra z książki nie pot­ra­fią bez niego żyć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 kwietnia 2010, 21:12

Pat­rząc na świat ocza­mi niewi­dome­go dos­trze­gamy piękno ziemi... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 kwietnia 2010, 21:07

złe sny poz­wa­lają nam zo­baczyć co w nas ta­kiego siedzi... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 kwietnia 2010, 21:14

Zro­biłam wiosen­ne porządki w głowie wyrzu­ciłam wszys­tko co związa­ne było z Tobą... Z tym co ro­biliśmy ra­zem... Te­raz czuję się lżej jak bym zrzu­ciła z siebie 100 kg głaz... Byłeś aż ta­kim ciężarem a ja zas­ta­nawiałam się dlacze­go nie mogę się pod­nieść po upad­ku i pójść da­lej te­raz frunę i nad­ra­biam stra­cony czas :) 

_________________________
in­spi­rowa­ne tek­stem ~redundant 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 kwietnia 2010, 21:33

budząc się ra­no zas­tanów się czy to ma w ogóle ja­kiś sens 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 marca 2010, 20:32

-Otaczają mnie w koło zna­jomi bar­dzo blis­cy... Ale od pew­ne­go cza­su zas­ta­nawiam się ilu przyj­dzie na mój pog­rzeb a ilu na nim zapłacze... Może zos­tanę sa­ma po śmier­ci, może mój grób jak niektórych zos­ta­nie "opuszczo­ny" nie będzie na nam na­wet mleczy które mi­mo wo­li rosną gdzie po­pad­nie .. A Ty jak myślisz co będzie po two­jej śmierci?? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 marca 2010, 21:10

Nikt nie zaj­mie two­jego miej­sca w moim ser­cu- po pros­tu jest wol­ne miej­sce obok...

_________________________
Słowa mo­jego nau­czy­ciela :):) Ta­ki łacho­wy:):) Wiem że do­daje­my tyl­ko swo­je myśli ale to mnie zagięło 

myśl
zebrała 24 fiszki • 29 marca 2010, 20:35
Sipa

Wszelkie cytaty związane z tą postacią

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sipa

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność